BHS logo
Vrijblijvend aanvragen

Gratis reservering aanvragen

Voor bijvoorbeeld het regelen van hotels, vergaderlocaties, zakelijke diners, avondprogramma's, transfers of iets anders.

Je aanvraag wordt beveiligd verstuurd en opgeslagen.

Je bespaart jezelf gemiddeld 16 uur aan zoeken en regelen

We proberen je binnen een uur te bellen om je wensen te bespreken zodat we het helemaal op maat kunnen bouwen voor jou

Binnen 24 uur ontvang je je vrijblijvende offerte met alle reserveringen

500+ organisaties vertrouwden eerder op ons

Maandag Academy logo
Shimano logo

Privacy Verklaring

Business Hotel Service International B.V. verzamelt persoonsgegevens. Ook als je deze website bezoekt verwerken we een aantal persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en daarom worden persoonsgegevens dan ook secuur door ons verwerkt en beveiligd. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in deze Privacy Verklaring. Het geldt zowel voor het geval dat de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen. Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkings-verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Business Hotel Service International B.V. (voor jou beter bekend als BHS), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34242532, gevestigd aan de Prinsengracht 13 A, 1015 DK in Amsterdam, per telefoon bereikbaar op (020) 616 27 27, per mail bereikbaar op info@bhs.nl of middels het contactformulier op deze website.

Functionaris Gegevensbescherming

BHS heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Verwerkte gegevens

BHS maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je deze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op de websites kwam en de pagina’s die je binnen de websites bezoekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je:

 • een contactformulier verzend;
 • een offerteaanvraag indient;
 • een e-mail aan ons stuurt.

Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • je voornaam en/of achternaam;
 • je contactgegevens, zoals e-mail, telefoonnummer en postadres;
 • je persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in het bericht dat je verstuurt middels onze contactformulieren.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. BHS houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van de websitebezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites te verbeteren. Daarnaast gebruiken we informatie over welke pagina’s je binnen de websites hebt bezocht om de website te kunnen verbeteren.

BHS verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

We gebruiken je voornaam en/of achternaam, contactgegevens en persoonsgegevens voor administratieve en communicatieve doeleinden, bijvoorbeeld wanneer je een contactformulier hebt ingezonden of een contactverzoek hebt achtergelaten. Je een offerteaanvraag hebt ingediend.

We gebruiken je IP-adres om te analyseren hoe lang en welke pagina’s je van onze website bezoekt en hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen. Hiervoor gebruiken we het statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacy beleid van Google Analytics.

We gebruiken je IP-adres om te analyseren hoe lang en welke pagina’s je van onze website bezoekt en hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen. Hiervoor gebruiken we het statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacy beleid van Google Analytics.

Ten behoeve van het opsporen van eventuele problemen van onze website en server, bewaren onze servers zogenaamde logfiles. Deze bevatten IP-adressen en worden eens per 26 maanden opgeschoond. Dit doen we om onze website en server veilig en toegankelijk te houden voor jou en voor onszelf.

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren en beter maken van de website. Daarnaast gebruiken we cookies om te weten of onze online advertentie campagnes aanslaan. Hoe cookies precies werken en welke we gebruiken, lees je in ons cookiebeleid.

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor jouw gegevens. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving. De meeste gegevens bewaren wij tot 26 maanden na het laatste contact. Gegevens die wij op basis van de wet langer moeten bewaren zullen wij bewaren tot de bewaarplicht is komen te vervallen.

Via Google, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube, kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Al deze partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau.

Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

Rechtsgronden

BHS verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt BHS persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er een reservering of boeking in opdracht van jou door ons moet plaatsvinden bij een leverancier zoals een hotel, congreslocatie, transferpartij of als leveranciers een (deel)prestatie hebben te verrichten in het vervolmaken van onze contractuele overeenkomst met jou, bijvoorbeeld als een hotel je een extra dienst verleend waar je gebruik van wilt maken. Daarin verstrekken wij niet meer informatie dan noodzakelijk om de prestatie te verrichten. In zo’n geval verzoekt BHS waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking.

De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvanger

BHS zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht verwerken. Dat zijn zogenaamde ‘verwerkers’. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. BHS geeft geen persoonsgegevens door aan een derde land zonder expliciete schriftelijke toestemming teneinde het vervolmaken van onze opdracht waarvoor je ons hebt ingeschakeld, zoals het boeken van een hotel in een ander land.

De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en welke opties je gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de websites gebruiksvriendelijker te maken. Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijnen

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

BHS bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het cookiebeleid (zie elders op deze website).

Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van betrokkene

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt bij BHS een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van je gegevens. Als BHS je persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming, kun je die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kun je contact opnemen met BHS op info@bhs.nl. BHS zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal BHS de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Indien BHS niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan BHS de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Nader gespecificeerd heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, dat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

In beginsel zullen wij binnen vier weken op je verzoek reageren. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Als je jouw gegevens niet achterlaat op onze website, kunnen wij uiteraard geen opvolging geven aan vragen en kunnen wij geen contact opnemen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde voor het stellen van vragen of het boeken van onze diensten.

Als je meent dat BHS handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG). Dit kan via deze link.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij BHS geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BHS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt BHS gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om deze Privacy Verklaring te wijzigen. BHS heeft het recht om dat te doen. Wij raden je aan om deze Verklaring af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Laatste aanpassing: 5 maart 2021

Deze site gebruikt functionele, analytische en tracking cookies en externe scripts om je beleving te verbeteren. Meer info.